Algemeen reglement HSV de Broekboys

Info. De Hengelsport Vereniging “de Broekboys” vindt zijn oorsprong in 1965 bij de jaarlijkse visdag van de personeelsvereniging van het aannemersbedrijf van den Broek. Wordt eerst nog recreatief gevist, later ging dit over in wedstrijden onder de bezielende leiding van Henk Bilok.

1. Doelstelling van de visvereniging is: het op vriendschappelijke en collegiale manier strijden om de volgende wedstrijdonderdelen: centimeterklassement, puntenklassement, koppelklassement en de grootste vis. Dit wordt verkregen in 12 visdagen waarvan 9 wedstrijddagen voor het centimeterklassement, 12 wedstrijddagen voor elk van de andere klassementen. Gestreden wordt volgens het wedstrijdreglement vastgesteld in overleg met de leden door het bestuur van de Broekboys.

2. Het huidige bestuur (2016) bestaat uit 4 leden te weten:

Voorzitter Chris Sol
Penningmeester Ben van Keulen
Wedstrijdleider Jac Moelands
Lid René Vos

3. De voorzitter is belast met de algemene leiding en zorgt tevens voor visdata, beschikbaarheid van boot en aas. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor de leden voor wat betreft het afmelden en verzorgt de communicatie met de schipper voor wat betreft het verkassen. Hij deelt de visplaatsen in van eventuele opstappers en kan eventueel toestemming geven voor het tijdelijk ruilen van een visplaats op de boot. Bovendien is hij belast met het meten van de gevangen vis. Tenslotte kan hij zich laten assisteren door de overige leden van het bestuur.

4. De penningmeester zorgt voor een gezond en verantwoord financiële beheer. Jaarlijks legt hij via een financieel verslag verantwoording af aan de leden.

5. De wedstrijdleider is aanspreekpunt voor alle wedstrijdelementen en bewaakt de naleving van het wedstrijdreglement. Zonodig vormt hij in geval van protesten een klachtencommissie samen met twee andere bestuursleden.

6. Overige leden kunnen worden ingezet ter ondersteuning.

7. Financiën. De vereniging vraagt géén contributie aan zijn leden. In principe worden de gemaakte kosten hoofdelijk omgeslagen voor: boothuur, prijzengeld, de zogenaamde lief en leed pot, een vrije visdag (afhankelijk van de reserves van de club) en een garantiebedrag. Om de kosten zo veel mogelijk te drukken wordt geld verkregen uit inkomsten van opstappers (24 euro exclusief aas) en lotto toegevoegd aan de gezamenlijke Broekboys rekening beheerd door de penningmeester.

8. De kosten van de daghuur van de boot (prijspeil 2014: €337,50) worden aan de penningmeester deels vooruit betaald (2014:120 euro) en deels op de visdag zelf(14 euro). De leden dienen zich daarom te realiseren dat elke afwezigheid op enige visdag de club geld kost (per persoon de bijdrage op de visdag zelf) en dus de reserves van de club aanspreekt. Noot. Aas dat de club heeft besteld en niet tijdig in verband met afwezigheid wordt afgezegd, dient de eerstvolgende visdag alsnog te worden betaald.

9. Het gebruik van de lief en leed pot is vanwege de middelen beperkt en zal alleen gebruikt worden in uiterste noodzaak op indicatie van het bestuur.

10. Om financiële tegenvallers te kunnen opvangen, wordt gestreefd naar een jaarlijks maximaal overschot (garantiebedrag) van € 450,-.

11. Afhankelijk van het aantal aanwezige wedstrijddeelnemers kan toestemming worden gegeven voor het meenemen van opstappers. Het aantal opstappers mag nooit zo hoog zijn dat eigen vissers tijdens het vissen worden belemmerd . Van opstappers verwacht dat zij een zodanige ervaring hebben met het bootvissen dat zij door hun optreden de wedstrijd onder de leden niet verstoren. Zij moeten altijd de aanwijzingen van het bestuur m.b.t. plaats aan boord volgen.

12. Aanpassing van dit reglement geschiedt met meerderheid van stemmen op voorstellen geuit door de leden op de laatste visdag van het seizoen.

Wedstrijdreglement HSV de Broekboys

1. Bij aanvang van het wedstrijd seizoen wordt iedere deelnemer geacht van de inhoud van dit reglement kennis te hebben genomen en het hierin gestelde tijdens de wedstrijd na te leven.

2. Op de slotdag van elk seizoen wordt door loting uw visplaats op het schip voor het volgende visseizoen bepaald. Indien een of meerdere deelnemers op een wedstrijddag niet aanwezig zijn mag hun plaats door opschuiving worden ingenomen, mits hierbij de lengteas van het schip niet wordt overschreden.Elke volgende visdag wordt twee plaatsen naar rechts doorgeschoven

3. Indien door omstandigheden een kant van de boot overmatig bezet is met deelnemers t.o.v. de andere kant, kan op verzoek van een deelnemer aan de voorzitter, herplaatsing plaatsvinden. De herplaatsing is alleen voor die ene visdag en op een plaats ongeveer tegenover de plaats waar men oorspronkelijk stond. Een eenmaal ingenomen plaats bij aanvang wedstrijd kan niet meer worden gewijzigd.

4. Zodra de ligplaats is bereikt geeft de schipper toestemming voor het uitwerpen van de lijnen. Hiermee start de wedstrijd. Het einde van de wedstrijd wordt aangegeven door een voorsignaal om 14.55 uur gevolgd door een eindsignaal om 15.00 uur. Alleen vis die op uitvoering van het eindsignaal aan de binnenkant van de reling is gebracht mag ter meting worden aangeboden. Hierop bestaat slechts één uitzondering: indien met het drillen van een vis is gestart alvorens het voorsignaal heeft geklonken, mag de dril, ook na 15.00 uur, worden afgemaakt.

5. Vissen is toegestaan met maximaal twee hengels waaraan elk één onderlijn met ten hoogste drie haken. De aaskeuze tijdens de wedstrijd is vrij evenals het gebruik van lokmiddelen.

6. Bij het uitwerpen van de onderlijnen dient rekening te worden gehouden met de andere vissers. Tenzij geringe of geen stroming dit toelaat, dient door iedereen uptide te worden gevist. Dat wil zeggen dat onder een hoek van 30 tot 40 graden tegen de stroomrichting wordt ingegooid. Het lood dat wordt gebruikt bij het uptide vissen dient te zijn voorzien van in werkinggestelde ankers. Een en ander is niet van toepassing voor vissers die vissen van de uiterste achterzijde van de boot.

7. Bij vangst van een vis met in de bek de haken van twee deelnemers telt de vis niet mee voor de wedstrijd en dient te worden teruggeworpen dan wel direct te worden geslacht. Indien een vis wordt gevangen met in de bek een haak van een deelnemer en in het lijf een haak van een andere deelnemer, dan wordt de vis toegewezen aan de deelnemer waarvan de haak in de bek van de vis zit. Vissen die worden gevangen aan verloren of losgetrokken onderlijnen tellen niet mee voor de wedstrijd.

8. Het puntenklassement. Gemeten wordt de grootste vis en beloond met 9 punten. De tweede grootste 6 punten en vervolgens 4, 3, 2 en 1 punt. Indien 2 of meer vissers een gelijk grote vis hebben gevangen worden de punten van de respectievelijke plaatsen gelijkmatig verdeeld. Punten worden toegekend op alle visdagen (12). Winnaar is diegene die de meeste punten scoort.

9. Het centimeter klassement. Tijdens de eerste drie visdagen wordt gevist voor de reservevissen. Zij nemen de plaats in van de vissen die vanaf visdag vier worden gevangen en die kleiner zijn dan enige reservevis. Een reservevis kan op de betreffende dag waarop hij wordt ingeruild voor een daadwerkelijk gevangen vis geen punten scoren, alleen de centimeters tellen. Winnaar is diegene die de meeste centimeters vis heeft gevangen over 9 wedstrijddagen.

10. Koppelklassement. De uitslag van het centimeterklassement is het uitgangspunt voor het vormen van de koppels voor het volgende seizoen. Het lid dat als eerste is geëindigd wordt gekoppeld aan het laatst geéindigde lid. Het lid dat als tweede is geëindigd wordt gekoppeld aan het voorlaatst geëindigde lid enz, enz. Nieuwe leden worden ingevoegd op indicatie van het bestuur. Voor dit klassement geldt de grootst gevangen vis per visdag (12). Indien door omstandigheden slechts een half koppel kan worden geformeerd, geldt als totaal de grootste vis van het individu plus de grootste vis van de nummer 10 in het oude klassement. Indien dit nummer 10 afwezig is tijdens een visdag, telt alleen de vis van het aanwezige lid.

11. Grootste vis. Winnaar is hij/zij die de grootste vis van het seizoen vangt.

12. Bij protesten aangaande vermeende foutmetingen of niet toegekende vangsten kan bezwaar worden aangetekend bij de wedstrijdleider. Om misbruik te voorkomen, wordt de mondelinge klacht vergezeld van een deposito van €5,-. Een klachtencommissie van drie bestuursleden beoordelen de klacht. Indien de klacht rechtmatig is wordt de €5,- teruggegeven en de uitkomst verwerkt. Indien de klacht als onterecht wordt beoordeeld vloeit het geld in de kas algemene middelen.

13. De hoogte van het prijzengeld is afhankelijk van het overschot aan kasmiddelen aan het einde van het seizoen. Het is gebruikelijk het overschot gelijkmatig te verdelen.

14. Paling en ondermaatse vis. De schipper van de visboot heeft aangegeven dat het in bezit hebben van paling en ondermaatse vis niet is toegestaan. Het tijdens de wedstrijd in bezit hebben en meenemen na de wedstrijd van paling en ondermaatse vis is daarmee de verantwoording van het individu.

15. Minimale vislengte 2015:

Aal direct levend terugzetten
Bot 20
Gul 35
Schar geen
Schol 27
Tong 24
Wijting 27
Zeebaars 42
E-mail Ren